Close Menu

Kengetallen

   2019                 Begroting 2019  2018             
Kosten % wervingskosten  19%  12%  16%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten  58%  55%  69%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten  67%  68%  73%
Kosten % beheer en administratie   10%  18%  10%

 

In overleg met het CBF is de toerekening van kosten per 1/1/2019 gewijzigd waardoor de cijfers van 2019 en 2018 niet zijn te vergelijken. Voor de meest recente gegevens verwijzen wij u graag naar de jaarrekening over 2019.


Vermogensbeleid

Het Armoedefonds is opgestart met een lening van Fonds 1818. Deze lening zijn we aan het terugbetalen, waardoor de continuïteitsreserve op dit moment nog negatief is. De continuïteitsreserve wordt gevormd om op langere termijn de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Doelstelling van het bestuur is om de huidige negatieve stand van deze reserve uiterlijk ultimo 2022 te hebben ingelopen. Als deze reserve een positieve stand heeft dan zal zij gemaximeerd worden op maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, inclusief de kosten voor fondsenwerving.

Voor het overige zal het bestuur geen reserves aanhouden.