Close Menu

Kengetallen

   2020                 Begroting 2020  2019           
Kosten % wervingskosten  13%  12%  19%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten  62%  58%  58%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten  76%  69%  67%
Kosten % beheer en administratie   10%  19%  10%

 


Vermogensbeleid

Het Armoedefonds is opgestart met een lening van Fonds 1818. Deze lening zijn we aan het terugbetalen, waardoor de continuïteitsreserve op dit moment nog negatief is. De continuïteitsreserve wordt gevormd om op langere termijn de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Doelstelling van het bestuur is om de huidige negatieve stand van deze reserve uiterlijk ultimo 2022 te hebben ingelopen. Als deze reserve een positieve stand heeft dan zal zij gemaximeerd worden op maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, inclusief de kosten voor fondsenwerving.

Voor het overige zal het bestuur geen reserves aanhouden.