Close Menu

Kengetallen

   2018                 Begroting 2018  2017             
Kosten % wervingskosten  16%  7%  18%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten  69%  72%  86%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten  73%  83%  73%
Kosten % beheer en administratie   10%  15%  12%


Vermogensbeleid

De filosofie van Stichting Armoedefonds is dat het vermogen beperkt moet blijven. Een jaar lang de belangrijkste lopende uitgaven dekken is hierbij het uitgangspunt. Het fonds wil hiervoor een zogenoemde continuïteitsreserve vormen, waar de grondslag als volgt voor is bepaald:

De continuïteitsreserve wordt gevormd om op langere termijn de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Doelstelling van het bestuur is om de huidige negatieve stand van deze reserve uiterlijk ultimo 2022 te hebben ingelopen. Als deze reserve een positieve stand heeft dan zal zij gemaximeerd worden op maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, inclusief de kosten voor fondsenwerving.

Voor het overige zal het bestuur geen reserves aanhouden.